Etapy procesu inwestycyjno – budowlanego dla instalacji OZE

Co warto wiedzieć o procesie inwestycyjno budowlanym dla instalacji fotowoltaicznych?

Proces inwestycyjno-budowlany przedsięwzięcia OZE, w tym oczywiście przedsięwzięcia z zakresu fotowoltaiki, składa się z kilku etapów, których występowanie uzależnione jest od mocy jaką dana instalacja ma wytwarzać. Co istotne w ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.) zwanej w dalszej części artykułu OdnŹródłaEnU, nie uregulowano w żaden odmienny sposób samego procesu inwestycyjno-budowlanego dla tego rodzaju przedsięwzięć. Z powyższego wynika zatem, iż  realizacja budowy instalacji OZE wymagać będzie przejścia standardowej procedury inwestycyjno-budowlanej.

Jakie decyzje potrzebne są do budowy instalacji fotowoltaicznej (OZE)?

Standardowy katalog decyzji, które należy uzyskać dla realizacji instalacji OZE obejmuje:

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

b) decyzję o warunkach zabudowy lub konieczność wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

c) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie;

d) pozwolenia na użytkowanie.

Powyższy katalog ulega natomiast pewnym modyfikacjom w zależności od wielkości danej instalacji, o czym będzie mowa w odrębnym artykule.

Dodatkowo należy pamiętać, że wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji OZE – zgodnie z OdnŹródłaEnU – wiąże się także z pewnymi obowiązkami po stronie wytwórcy energii. W przypadku mikroinstalacji (do 50 kW) na wytwórcy energii elektrycznej (na prosumencie,  jak i wytwórcy energii innym niż prosument) ciążą obowiązki informacyjne przed i po przyłączeniu instalacji. Z kolei wytwórca energii elektrycznej małej instalacji (tj. instalacji w przedziale 50-500 kW) obwiązany jest prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz uzyskać wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. W przypadku pozostałych instalacji to na wytwórcy energii ciąży obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz uzyskania koncesji udzielanej przez Prezesa URE.

Ostatnim etapem procesu inwestycyjno – budowlanego dla instalacji OZE jest udział w aukcjach OZE.  Aukcje OZE są aktualnie obowiązującym systemem wsparcia dla wytwarzania energii z OZE.