umowa PPA fotowoltaika

Czym jest umowa PPA i jakie są jej rodzaje?

Umowa PPA (ang. Power Purchase Agreement) jest długoterminową umową cywilnoprawną dostawy energii elektrycznej. Stronami umowy są: producent energii (sprzedawca) oraz odbiorca energii (klient). Sprzedawcą może być dowolna spółka z zakresu produkcji energii OZE np. spółka farmy fotowoltaicznej. Umowa określa warunki takie jak okres sprzedaży, cenę energii i jej waloryzację, ilości dostaw, sposób rozliczenia. Umowa PPA jest umową dwustronną, a sposób jej dostarczenia może być fizyczny oraz w postaci bilansowania.

W Europie ten sposób sprzedaży nie jest tak mocno rozpowszechniony jak w USA jednak coraz większe zainteresowanie realizacji inwestycji bez udziału państwowego wsparcia sprawia, że rynek PPA nabiera tępa. Ciekawą alternatywa jest również możliwość przejścia do sprzedaży energii przy pomocy PPA po zakończeniu 15 letniego okresu wsparcia. Jako że żywotność instalacji wynosi ok 25 lat (przy zachowaniu umiarkowanej efektywności działania) jest to świetny sposób na dodatkowe skonsolidowanie zysków.

Umowę PPA zawieramy dwustronnie. Oznacza to, że inwestor zawiera ją zarówno z klientem (odbiorcą energii elektrycznej) jak i jej dystrybutorem. Ten transportuje energię do odbiorcy lub wyprowadza ją na giełdę w zależności od ustaleń.

Umowy PPA możemy sklasyfikować na trzy podstawowe:

Umowa PPA On-Site – taka umowa obejmuje fizyczną dostawę energii na terenie odbiorcy. Tego typu sytuacje możemy spotkać gdy wybudowana elektrownia jest w bliskiej odległości geograficznej od odbiorcy lub na jego terenie. W przypadku tego rodzaju umowy opłaty przesyłowe nie istnieją, gdyż przesyłu dokonujemy poprzez infrastrukturę klienta, a nie sieć OSD. Tego typu umowy często są stosowane w przypadku realizacji inwestycji pod konkretnego klienta. System wymiarujemy pod kątem jego profilu energetycznego i budujemy instalacje dla jego potrzeb. Odbiorcą takiej umowy może być duży zakład przemysłowy, centra logistyczne, zakłady obróbki metali, tartaki, chłodnie czy zakłady przetwórstw spożywczych. Tego typu inwestycja może być zrealizowana zarówno na gruncie jak i dachu klienta.

Umowa PPA Off-Site – jest to przeciwieństwo on-site. Nie ma tutaj fizycznej dostawy energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą, a klientem. W tym przypadku dostawy dokonujemy przy użyciu publicznej sieci energetycznej. W związku z tym, konieczne jest zawarcie umowy z operatorem OSD i bilansowanie wyprodukowanej energii z lokalną elektrownią. Cena za dostawę energii elektrycznej jest negocjowana w ramach umowy PPA. Zapewnia to długoterminową stabilność cen dla wszystkich uczestników. Podatki i opłaty za korzystanie z sieci będą nadal uiszczane na rzecz operatora sieci. W tym rodzaju rozliczenia odległość geograficzna pomiędzy producentem, a klientem nie ma znaczenia. Realizacja dostaw może być wykonywana z drugiego końca kraju.

Umowa PPA typu „sleeved” – to w zasadzie umowa PPA typu Off-Site, w której dostawca usług energetycznych przejmuje różne procesy i działa jako interfejs między producentem, a odbiorcą. Ewentualne zadania obejmują zarządzanie grupą bilansową, łączenie różnych producentów energii elektrycznej w celu utworzenia portfela elektrowni, dostarczanie resztek energii elektrycznej lub sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej, przygotowywanie prognoz zapotrzebowania na energię, wprowadzanie do obrotu zielonych certyfikatów lub podejmowanie różnych rodzajów ryzyka, takich jak koszty bilansowania energii lub ryzyko niedotrzymania zobowiązań przez jednż ze stron umowy (niewypłacalność).

Niewątpliwą zaletą umowy jest jej elastyczność i przygotowanie pod konkretne zastosowanie. Sami możemy ustalić warunki zabezpieczając stałą cenę odkupu lub dając sobie możliwość znalezienia kilku odbiorców energii w trakcie użytkowania systemu. Tego typu umowy nie są prostymi i wymagają dużej konsultacji między stronami. Z racji długoterminowości strony wiążą się na okres kilkunastu lat co wymaga dokładnego przeanalizowania procesu produkcji i dostawy.